مجید شیری

                                  مجید شیری (قومگان)

                                  مجید شیری (لیلا)

                                  مجید شیری (شاد)

                                  مجید شیری (ارمنی)

                                  مجید شیری (گریان)

                                  مجید شیری (سفر به یاد حمید حمیدی)

/ 0 نظر / 24 بازدید